ÁSZF


Általános szerződési feltételek

 

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Web és Reklám Közvetítő Kft. (Adószám: 25903010-2-41.) a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://https.helyivilaga.hu, valamint partneroldalain elérhető diszkont ajánlatokat megjelenítő online kereskedelmi oldal (a továbbiakban: helyivilaga.hu) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.


I. Általános rendelkezések


1. A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, valamint cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy, aki a helyivilaga.hu oldalra feltöltött ajánlatokra vételi ajánlatot tesz.


2. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja az Üzemeltető, jelen Felhasználási Feltételek mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóját. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.


3. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.


4. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a helyivilaga.hu erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a felhasználónak, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.


5. A Felhasználó számára az Üzemeltető a helyivilaga.hu oldalon történő vásárlást, mint szolgáltatást regisztráció mellett biztosítja. A helyivilaga.hu regisztrációhoz a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító szükséges, melyre az Üzemeltető ellenőrző kódot küld. Egy e-mail címhez egy ellenőrző kód tartozik. A helyivilaga.hu használata során az ellenőrző kód és e-mail cím együttesen azonosítja a felhasználót.


6. Az Üzemeltető fenntartja jogát bármely Felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik a helyivilaga.hu oldal megfelelő használatával vagy rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül.


7. Ha a Felhasználó a helyivilaga.hu használata során a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartást tanúsít, az Üzemeltető jogosult a Felhasználót az Üzemeltető által üzemeltett egyéb online kereskedelmi oldalakról kitiltani, vagy bármely, általa üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni.


8. Az Üzemeltető fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt az Üzemeltető jogosult a Felhasználó bármely, az Üzemeltető által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni, legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.

9. A helyivilaga.hu felhasználói regisztráció (felhasználói fiók) törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony, külön értesítés nélkül megszűnik.


II. Vásárlással kapcsolatos előírások


1. A megrendelés aktiválásával a Felhasználó kötelező érvényű ajánlatot tesz a helyivilaga.hu oldalon. A megrendelés aktiválására az Üzemeltető időkorlátot állíthat fel, melyet a
megrendelés visszaigazolásáról küldött e-mail tartalmaz. A helyivilaga.hu oldalon keresztül történő vásárlás a Ptk. 211. §-a alapján kötelező érvényű ajánlatnak minősül, a Felhasználó vételi ajánlatához kötve van. Ennek alapján a sikeres vásárlást (tranzakciót) követően a helyivilaga.hu oldal eladói partnere (eladó) és a Felhasználó között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat a Felhasználó köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Felhasználó az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást feltüntetett vételáron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a Felhasználó a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt az eladó a helyivilaga.hu felé jelzi, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.


2. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a helyivilaga.hu oldal eladói partnereinél közvetlenül érvényesíthetők.


III. Az Üzemeltető felelőssége


1. A helyivilaga.hu működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a helyivilaga.hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.


2. Ezért az Üzemeltető, többek között, nem felel a helyivilaga.hu-n meghirdetett termékek/szolgáltatások minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek/szolgáltatások ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a Felhasználó ténylegesen meg tudja venni az eladó által
meghirdetett termékeket/szolgáltatásokat.


3. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználó és az eladó közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.


4. A Felhasználó által a helyivilaga.hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység
folytatására utaló jeleket keresni. A helyivilaga.hu-n elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.


5. Az Üzemeltető által megadott ellenőrző kódért, annak biztonságos tárolásáért a Felhasználó felel.


IV. Kapcsolattartás


A helyivilaga.hu ügyfélszolgálata a helyivilaga.hu szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.


V. Személyes adatok védelme


A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.


VI. Irányadó jog, felügyeleti szervek


Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu


VII. Szerzői jogi rendelkezések


A helyivilaga.hu a Web és Reklám Közvetítő Kft. licencének tulajdonosa.

A helyivilaga.hu-n lévő valamennyi tartalom jog által védett! A helyivilaga.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!Kérjük, mielőtt hirdetésfeladására használná a helyivilaga.hu/apro aloldalunkat, olvassa el tájékoztatónkat!


Az üzemeltetõ által kezelt rendszerekhez az https://helyivilaga.hu/apro vagy https:/peldacim.helyivilaga.hu/apro
címekrõl elérhetõ tartalmak tartoznak.


A hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladója felelõs!

A helyivilaga.hu/apro szolgáltatásait Felhasználó a saját felelõsségére használja!

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az elhelyezett adatok, képek, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után. Az üzemeltetõ nem vállal felelősséget a rendszer használatából adódó támadó, zaklató vagy illegális tartalmú viselkedésért, bármilyen jogsértésért.

Az üzemeltetõ nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért.

Az üzemeltetõ nem vállal felelősséget semmiféle kárért és az üzemeltetõ nem tehetõ felelõssé sem közvetlen, sem közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltetõ weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak.

Az üzemeltetõ nem vállal felelõsséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár elõzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredõ károkért, továbbá nem vállal felelõsséget a változtatásokból eredõ károkért sem.

Az helyivilaga.hu/apro nem köteles ellenõrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetõvé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A felhasználó a helyivilaga.hu/apro igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a hirdetésben megadott e-mail címe az üzemeltetõ üzleti partnerei számára átadható, és reklámüzenet küldése céljából felhasználható.

Az üzemeltetõ fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételébõl, elérésébõl adott felhasználót kizárja, e-mail cím, IP cím, cégnév, telefonszám, áru, kulcsszó alapján.

Tilos a helyivilaga.hu/apro oldalon található alkalmazások felhasználása kéretlen levelek küldésére.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:


A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltetõ a jogszabályok által megkívánt keretek között együttmûködik a hatóságokkal a jogsértést elkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében. A felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelõsséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

helyivilaga.hu/apro szolgáltatásait a felhasználó a saját felelõsségére használja.